วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมศึกษาชั้นตรี

พุทธประวัติคืออะไร...?
คือ เรื่องราวชีวประวัติของพระพุทธเจ้าแล้ว ตั้งแต่ก่อนกาลประสูติ จนถึง หลังเหตุการณ์ปรินิพพาน เพื่อให้พุทธบริษัทเกิดความปสาทะ (ความเลื่อมใส) ในพระองค์ยิ่งขึ้น ที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ ออกบำเพ็ญเพียรซึ่งบุคคลอื่นทำได้โดยยาก จนตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงาม (ทำให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้)
ประโยชน์ของการศึกษาพุทธประวัติมี 3 ทาง
1.ทางตำนาน : ทำให้ทราบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าว่ามีประวัติเป็นมาอย่างไร

2.ทางอภินิหาร : ทำให้เห็นวิธีแสดงธรรมให้เหมาะแก่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล และทำให้ผู้ที่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ได้ทราบความอัศจรรย์ในพุทธานุภาพเกิดความเลื่อมใสในการปฏิธรรม

3.ทางปฏิบัติธรรม : ทำให้ทราบข้อปฏิบัติและเหตุผลที่เป็นจริงโดยละเอียดถ่องแท้

การศึกษาพุทธประวัติทำให้เกิดประโยชน์ 2 ทาง
1.ในด้านการศึกษา : ทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่ามีประวัติเป็นมาอย่างไร

2.ในด้านการปฏิบัติ : ทำให้ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตตามพุทธจริยา อันเป็นปฏิปทานความสุขความเจริญมาให้แก่บุคคลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ

ขอบเขตการเรียนรู้ครั้งที่ 1
ปุริมกาล (กาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประสูติ)
ปริเฉทที่ 1 ชมพูทวีปและประชาชน
-ชมพูทวีปแบ่งเป็น 2 เขต คือ มัชฌิมชนบทและปัจจันตชนบท
-วรรณะ 4
-ความเห็นของบุคคลในยุคนั้น
-ลัทธิหรือศาสนา
ปริเฉทที่ 2 สักกชนบท ศากยวงศ์และโกลิยวงศ์
ปริเฉทที่ 3 พระศาสดาประสูติ
ปริเฉทที่ 4 เสด็จออกผนวช (มหาภิเนษกรมณ์)
ปริเฉทที่ 5 ตรัสรู้
ขอบเขตการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (ต่อ)
ปริเฉทที่ 6 ปฐมเทศนาและปฐมสาวก
-เสวยวิมุติสุข
-ปฐมอุบาสก (เทววาจิกอุบาสก)
-ความเห็นของบุคคลในยุคนั้น
-บัว 4 เหล่า
ปริเฉทที่ 7 ส่งสาวกไปประกาศาสนา
-ปฐมอุบาสก (เตวาจิกอุบาสก)
-ปฐมอุบาสิกา
-ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
-โปรดชฎิล 3 พี่น้อง
ปฐมโพธิกาล (ตั้งแต่ตรัสรู้ถึงได้พระอัครสาวก)
ปริเฉทที่ 8 เสด็จกรุงราชคฤห์แคว้นมคธและได้พระอัครสาวก
-พระอัครสาวก
มัชฌิมโพธิกาล (ประกาศเผยแผ่พระศาสนา)
ปริเฉทที่ 9 ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท
-ประทานอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น